مجله مدوسا

دینام چیست؟ وظیفه دینام در خودرو

هدف استفاده از دینام در خودروها، تولید جریان مستقیم (DC) به کمک کموتاتور است. در دینام خودرو، از سیم‌پیچ و ایجاد میدان‌های مغناطیسی برای تبدیل